Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Bytomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły www.spbytomsko.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa
im. św. Mikołaja w Bytomsku

Bytomsko 77
32-731 Żegocina

tel.: 14 613 22 79
e-mail:pspbytomsko@poczta.onet.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.09.2017 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Strona internetowa  www.spbytomsko.pl nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niektóre  dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na to, że:

  • pochodzą z różnych, zewnętrznych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w różnych instytucjach

Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

  • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona nie posiada:

  • podwyższonej kontrastowości (czarne tło, żółte i białe litery),
  • możliwości powiększenia wielkości liter na stronie.
  • możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Oświadczenie sporządzono dnia: 19 marca 2021 roku.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt do dyrektora szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej: pspbytomsko@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 14 613 22 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zlokalizowania klasy, w której uczy się dziecko z niepełnosprawnością w miejscu dostępnym, na parterze. Część administracyjna, sala gimnastyczna (mieszcząca się w drugim budynku) są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób niepełnosprawnych.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im.Św. Mikołaja w Bytomsku

Bytomsko 77
32-731 Żegocina

tel.: 14 613 22 79
e-mail: pspbytomsko@poczta.onet.pl