Misja i Wizja Szkoły Misja i Wizja Szkoły

Misja szkoły

 

„W szkole przyjaznej uczniowi kształtujemy człowieka

ciekawego świata, twórczego, odważnego, tolerancyjnego.”

 

 

Wizja szkoły

 

Nasza szkoła jest bezpieczna, nowoczesna i atrakcyjna, panuje w niej życzliwa i przyjazna atmosfera, oparta na kulturze osobistej, wzajemnym szacunku i akceptacji, pomocy i współdziałaniu.

         Uczniowie mogą wszechstronnie rozwijać zdolności i zainteresowania, korzystać z najnowocześniejszych zdobyczy techniki, poszerzać wiedzę i umiejętności, które wykorzystają na dalszych etapach kształcenia oraz w życiu codziennym.

Młodzież wychowywana jest w szacunku dla polskiej historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego, a jednocześnie przygotowywana do życia we wspólnocie europejskiej.

Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę w zakresie wychowawczym, opiekuńczym i materialnym.

Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli, współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji.

          Nad wszechstronnym rozwojem uczniów czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania, wspierana w swych działaniach wychowawczych przez wszystkich pracowników szkoły