Szkolne Koło Caritas

Tarnów, 27.11.2006 r.
AKT POWOŁANIA
Szkolnego Koła Caritas
Diecezji Tarnowskiej
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bytomsku

   W odpowiedzi na prośbę uczniów i Dyrektora Szkoły, powołuję Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bytomsku. Powołane Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.
W realizowaniu zadań Koło kieruje się Regulaminem Szkolnego Kola Caritas Diecezji Tarnowskiej.
   Niech działalność Koła przyczynia się do kształtowania i umacniania wśród uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz służy praktykowaniu przykazania miłości bliźniego w Waszej Szkole i Parafii.

Ks. Antoni Mikrut - Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej
===============

Protokół z zebrania założycielskiego Szkolnego Koła Caritas, które odbyło się dnia 19.12.2006 r. w Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja w Bytomsku.

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Zapoznanie z porządkiem zebrania i powołanie protokolanta.
2. Zapoznanie z celami i zadaniami Szkolnego Kola Caritas na podstawie statutu.
3. Przeprowadzenie wyborów do zarządu Szkolnego Koła Caritas.
4. Ustalenie częstotliwości spotkań.
5. Przedyskutowanie programu działania.

Ad.1. Zebranie otworzył opiekun Szkolnego Koła Caritas mgr Teresa Mleczko oraz asystent kościelny ks. mgr Leszek Dudziak.
   Następnie opiekun Kola zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia.
Ad.2. W dalszej części zebrania opiekun Koła zapoznał uczestników spotkania z zagadnieniami:
1. Czym jest Caritas?
2. Czym są Szkolne Kota Caritas i jakie są jego cele i zadania?
Ad.3. Następnie przystąpiono do wyborów zarządu Szkolnego Koła Caritas. Po przeprowadzeniu jawnych wyborów do Zarządu weszli:
Przewodniczący: Ewelina Waligóra
Skarbnik:    Jarosław Kłusek
Sekretarz:    Barbara Adamczyk
Ad.4. W dalszej części spotkania ustalono, że członkowie Szkolnego Koła Caritas będą spotykać się w trzeci czwartek miesiąca.
Ad.5. Następnie ustalono plan działania na najbliższą przyszłość:
- świąteczna paczka dla samotnych,
- świąteczne spotkanie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy,
- odwiedziny chorych (z okazji Dnia Chorych - 11.02.).

==================
List gratulacyjny

Szanowna Pani Dyrektor

    Caritas Diecezji Tarnowskiej składa wyrazy uznania za inicjatywę utworzenia w Waszej placówce Szkolnego Kola Caritas Diecezji Tarnowskiej.
    Zatwierdzonym przez Panią Dyrektor Opiekunem Kola jest p. mgr Teresa Mleczko, która będzie sprawowała nam nim opiekę wychowawczą i organizacyjną. Opiekę duchową nad uczniami przynależącymi do Kola będzie sprawował ks. mgr Leszek Dudziak.
    Z wyrazami szacunku

Ks. Antoni Mikrut - Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej

Kontakt

Szkoła Podstawowa
im.Św. Mikołaja w Bytomsku

Bytomsko 77
32-731 Żegocina

tel.: 14 613 22 79
e-mail: pspbytomsko@poczta.onet.pl